Breaking News

jim

สพม.26 ร่วมรับชมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐาน การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.นายทองสุข มาตย์คำม …

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยม”

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุริยา ทองบุญม …

Read More »

สพม.26 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. นายสุริยา ทองบุญม …

Read More »

สพม.26 ประชุมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายทองสุข มาตย์คำมี …

Read More »

ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิพล พหล …

Read More »

สพม.26 ร่วมประชุมทางไกล ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายทองสุข มาตย์คำมี …

Read More »

สพม.26 ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563  ดร.สิทธิพล พหลทัพ รองผอ.สพม.26 ม …

Read More »

สพม.26 จัดประชุมเชิงปฏิบ้ติการการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pension Electronic Filing)

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายทองสุข มาตย์คำ …

Read More »

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการกรอกข้อมูล ITA

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายทองสุข มาตย์คำ …

Read More »