Breaking News

โครงสร้างผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

นายสวาท ฦาชา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม
Tel: 085-4644866
Email: [email protected]
นายสุริยา ทองบุญมา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม
Tel: 080-760-9174
Email: [email protected]
นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม
Tel: 088-3278838
Email: [email protected]
นายเอกลักษณ์ บุญท้าว
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม
Tel: 091-419-9517
Email: [email protected]