Breaking News

อำนาจหน้าที่

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

        การแบงสวนราชการภายในสานกงานเขตพื้นที่การศกษา .. 2560

        การแบงสวนราชการภายในสานกงานเขตพื้นที่การศกษา (ฉบับที่ 2) .. 2561

 

คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

        ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

        กลุ่มอำนวยการ

       กลุ่มนโยบายและแผน

       กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

        กลุ่มบริหารงานบุคคล

        กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

       กลุ่มกฏหมายและคดี

       กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

       หน่วยตรวจสอบภายใน