Breaking News

อำนาจหน้าที่

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

คลิก การแบงสวนราชการภายในสานกงานเขตพื้นที่การศกษา .. 2560

คลิก การแบงสวนราชการภายในสานกงานเขตพื้นที่การศกษา (ฉบับที่ 2) .. 2561

คลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษามัธยม พ.ศ. 2553

คลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษามัธยม พ.ศ. 2561

คลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำยักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2564

คลิก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

คลิก ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

คลิก พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2547

คลิก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

        คลิก ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

        คลิก กลุ่มอำนวยการ

        คลิก กลุ่มนโยบายและแผน

        คลิก กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

        คลิก กลุ่มบริหารงานบุคคล

        คลิก กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

        คลิก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

        คลิก กลุ่มกฏหมายและคดี

        คลิก กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        คลิก หน่วยตรวจสอบภายใน