Breaking News

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาบุคลากร
การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะฯ

ว 22 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ว2 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ว8 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ว16 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ว19 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

บำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติและบรรจุแต่งตั้ง
ว5 การเลือ่นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว7 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษฯ

ว9 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว15 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2561

ว627 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว1696 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

ว2845 การสำรองวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว2972 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย

แผนอัตรากำลัง
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลื่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ 2559

แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ 2560

มอบอำนาจการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ (เพิ่มเติม)

หลักเกณฑ์การเกลื่ยอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2562

หลักเกณฑ์การเกลื่ยอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2563

หลักเกณฑ์และวิธีการเกลื่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี 2563 (ปกติ)

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี 2563

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา (เพิ่มเติม) ปี 2563

แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ 2560

ว3564 เกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 2563_