Breaking News

กลุ่มอำนวยการ

นางขันทอง พิมพ์แสนศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางอุษามณี เหล่าอรรคะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอาภรณ์ สิงหะสุริยะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญกา

นางสาวอาภรณ์ สิงห์สุธรรม ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นายบรรณรัตน์ บรรยง ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 4

นางกวิณทิพญ์ โสมา ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

นายสมศักดิ์ สุนทรโรจน์ ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายสมจิต หินดำ ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายกันตินันท์ ฉิมพลี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวนุจรินทร์ ภูสีฤทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางวรรณา หินดำ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

นายนรากรณ์ คุณยศยิ่ง ตำแหน่ง พนักงานขับรถ