Breaking News

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางวราลักษณ์ บุษบง ตำแหน่ง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวธิดารัตน์ พลศรี ตำแหน่ง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางเบ็ญจมาศ เสรีวุฒิชัย ตำแหน่ง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

น.ส.อรทัย บุพโชติ ตำแหน่ง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

น.ส.ไพลิน ภูมิวัน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

น.ส.กรรณ์การ์ ศิริหลวง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ