Breaking News

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางวราลักษณ์ บุษบง ตำแหน่ง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ _compressed ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

น.ส.กรรณ์การ์ ศิริหลวง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

น.ส.ไพลิน ภูมิวัน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

น.ส.อรทัย บุพโชติ ตำแหน่ง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางเบ็ญจมาศ เสรีวุฒิชัย ตำแหน่ง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวธิดารัตน์ พลศรี ตำแหน่ง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ