Breaking News

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือกลุ่มพัฒนาครูฯ

นางชุติมา นามศรีอุ่น ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาฯ

นางสาวเมลดา อยู่วิจิตร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายฆฤณ กันชัย ตำแหน่ง ครูช่วยราชการ