Breaking News

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือกลุ่มพัฒนาครู

นางชุติมา นามศรีอุ่น ตำแน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายฆฤณ กันชัย ตำแหน่งครูช่วยราชการ