Breaking News

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางกุสุมา โอษคลัง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายบุญเติม ปัญญาสิทธิ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสมลักษณ์  สุวรรณเพ็ง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ https://anyflip.com/dztec/rkyq/

นางอารีรัตย์ ชนะเกตุ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นายกฤษนเทพ สำเริง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

น.ส.อัญชลี วงศ์แสน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

น.ส.ศิริวิมล บุญศรี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

น.ส.นฤมล ฑีฆายุพรรค ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.ภัทริดา เสนาจักร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ