Breaking News

กลุ่มบริหารงานบุคคล

คลิก คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

คลิก นางกุสุมา โอษคลัง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

คลิก นายบุญเติม ปัญญาสิทธิ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

คลิก นางสมลักษณ์  สุวรรณเพ็ง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

คลิก นางอารีรัตย์ ชนะเกตุ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

คลิก นายกฤษนเทพ สำเริง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

คลิก นางสาวอัญชลี วงศ์แสน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

คลิก นางสาวศิริวิมล บุญศรี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

คลิก นางสาวนฤมล ฑีฆายุพรรค ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

คลิก นายกุศล  ภูนบทอง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล