Breaking News

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางกุสุมา โอษคลัง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสมลักษณ์  สุวรรณเพ็ง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นายบุญเติม ปัญญาสิทธิ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นายกฤษณเทพ สำเริง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางอารีรัตย์ ชนะเกตุ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

น.ส.อัญชลี วงศ์แสน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

น.ส.ศิริวิมล บุญศรี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

น.ส.นฤมล ฑีฆายุพรรค ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.ภัทริดา เสนาจักร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายกุศล  ภูนบทอง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล