Breaking News

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางบุญชู โคตรบรรเทา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์_compressed

นางสาวสุภาพร แฝงยงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสุภัทรา แสงลุน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวสมนิตย์ สิงหาอาจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาววาทินี ชัยชนะ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวโชติมา โนนพล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวสุมนทกานต์ บุญบุตร ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวเมวีญา สิงเดช ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวขนิษฐา วงศ์กาตา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวกุลภัทท์ อันนอก ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี