Breaking News

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คลิก คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คลิก นางบุญชู โคตรบรรเทา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

คลิก นางสาวสุภาพร แฝงยงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

คลิก นางสาวสมนิตย์ สิงหาอาจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

คลิก นางสาววาทินี ชัยชนะ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

คลิก นางสาวโชติมา โนนพล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

คลิก นางสาวสุมนทกานต์ บุญบุตร ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

คลิก นางสาวเมวีญา สิงเดช ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

คลิก นางสาวขนิษฐา วงศ์กาตา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

คลิก นางสาวภัทริดา เสนาจักร์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ