Breaking News

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางบุญชู โคตรบรรเทา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหา_compressed

นางสาวสุภาพร แฝงยงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสุภัทรา แสงลุน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวสมนิตย์ สิงหาอาจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาววาทินี ชัยชนะ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวโชติมา โนนพล ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวกุลภัทท์ อันนอก ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวขนิษฐา วงศ์กาตา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวสุมนทกานต์ บุญบุตร ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวเมวีญา สิงเดช ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี