Breaking News

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คลิก คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

คลิก ดร.นวพรรดิ์ นามพุทธา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คลิก ว่าที่ ร.ท. ดร. สุเขตร์ ศรีบุญเรือง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

คลิก ดร.เอมอร จันทนนตรี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

คลิก นางอรชุมา ด้วงช้าง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

คลิก นางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

คลิก ดร.นงลักษณ์ มีแก้ว ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

คลิก นางสาวธนาภา บุญครอบ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

คลิก นางรุจาภา อรรถเวทิน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

คลิก นางดวงใจ จำปาทอง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

คลิก ดร.กรนันท์ วรรณทวี ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

คลิก นางสาวอิทธิ์ณณัฏฐ์ นันแก้ว ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

คลิก ดร.ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ