Breaking News

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

ดร.นวพรรดิ์ นามพุทธา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายอภิชาติ เขมพิลา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายสุเขตร์ ศรีบุญเรือง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางเอมอร จันทนนตรี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวรุ่งฤทัย ไมตรีก้านตรง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวนงลักษณ์ มีแก้ว ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวธนาภา บุญครอบ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางรุจาภา อรรถเวทิน ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางดวงใจ จำปาทอง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางกรนันท์ วรรณทวี ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

น.ส.อิทธิ์ณณัฏฐ์ นันแก้ว ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

น.ส.ฐืตารีย์ วิลัยเลิศ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางอรชุมา ด้วงช้าง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรทิพา คำเจริญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธรุการชำนาญงาน