Untitled Document
˹ѡ 2 3 к E-Office 1 к
 

 
 
 
 
การติดตามตรวจสอบภายในโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ประจำปี 2557
นายภิรมย์  ภูชมศรี ประธานกรรมการ การตรวจสอบภายในและคณะออกติตามตรวจสสอบภายใน  โรง ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ :
นายองอาจ เทียมกลาง รอง ผอ.สพม. 26 เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดวิชาการ เปิดบ้านโรงเรียนในฝัน สู่มาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 49
โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์ ในระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร นำโดย ผอ.วีระชัย มุ่งหมาย และคณะครู จัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้า ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ :
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ณ โรงเรียนนาดูประชาสรรพ์
...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 46
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร นายองอาจ เทียมกลาง รอง ผอ.สพม. 26 ร่วมเป็นเกียรติในงาน”เปิดบ้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย มหกรรม”อาชีวะสร้างอาชีพ”
...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 41
เมือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม. 26 นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงการดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทราบและถือปฏิบัติ
นายอภิสิทธิ์  ศรีดาพรหม  รอง ผอ.สพม. 26 เป็นประธานการประชุม  เพื่อชี้แจงการดำเนินกา ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 40
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ เมืองทองธานี ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วย
...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 36
เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2557 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ร่วมประชุมสภากาแฟ ณ แขวงการทางมหาสารคามร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพ โดย นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน
...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 36
เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2557 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้จัดนิทรรศการตลาดนัดวิชาการขึ้น และได้รับเกียรติจาก นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ โดยมีนายไพวัลย์ ผลชู ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ
...

2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 2 ครั้ง.
Ҫ : 38
เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2557 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ : TQA และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีคะแนนสูงในการทดสอบ SPK-TEST ของโรงเรียนสารคามพิทยาคม
...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 40
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา ; จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ งานส่งเสริมประชาธิปไตย (กลุ่มงามกิจการนักเรียน) ได้จัด ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ :
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 สพม. 26 ได้จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ โดยนางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธาน มีผู้บริหารในสังกัด จำนวน 35 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 50
ค่ายบูรณาการ STEM ในแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ค่ายบูรณาการ STEM ในแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โดยใช้การเรียนรู้แบบ STEM &n ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ :
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จัดประชุมบุคลากรในสำนักงานเขต ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม. 26 โดยนางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานการประชุม
...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 46
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนส์ นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ สพม. 26
นางชนิสรา  ดวงบุบผา  ผอ.สพม. 26  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเ ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 41
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัดมหาสารคามเพื่อเข้าศึกษาชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเตรียมอุดม
          เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  2557  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นท ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 42
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 สพม. 26 เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรมอีสานในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาด ประจำปี 2557 กิจกรรมการประกวดวงดนตรีสตริงนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม
     เมื่อวันที่  30 มกราคม  2557  นางชนิสรา  ดวงบุบผา  ผอ.สพม. 26  ให้เกียรติเป็น ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 59
กิจกรรมวันครูที่กันทรวิชัย
วันที่ 16 มกราคม 2557 อำเภอกันทรวิชัย ได้ร่วมกันจัดงานวันครู ที่โรงเรียนกันทรวิชัย โดยใน ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ :
ประชุมการประกวดวงดนตรีสตริงงานบุญเบิกฟ้าและกาชาด ปี 57 จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวันที่  29  มกราคม  2557  ณ  ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์  สพม. 26  นางชนิสรา  ดว ...

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
Ҫ : 45

ѧʴ˹ҷ <- -> 2/13
<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ӹѡҹࢵ鹷֡Ѹ֡ ࢵ 26 ѧѴä
ç¹Ԫҹء §ͧ ä-
Ӻǧҧ ͧ ѧѴä
ɳ 44000 ŢѾ 043
Webmaster :
Ѳҷ : Է վѹҵ
駻ѭ㹡ҹ䫵
E-mail : infosec26@gmail.com