สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
 • คณะกรรมการสหวิทยาเขต

  รายชื่อคณะกรรมการ สหวิทยาเขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  ลำดับ
  รูปภาพ
  ชื่อ - นามสกุล
  ตำแหน่ง
  ตำแหน่ง
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
  1

  นาย กษม   บุญบรรจง
  ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูล
  0819641492
  2

  นาย บัณฑิต   วิเท่ห์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
  0819647339
  3

   
  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์
  4

  นาย เทพโกศล   มูลไธสง
  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
  0895692614

  รายชื่อคณะกรรมการ สหวิทยาเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  ลำดับ
  รูปภาพ
  ชื่อ - นามสกุล
  ตำแหน่ง
  ตำแหน่ง
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
  1

  นาย มีศิลป์   ชินภักดี
  ผู้อำนวยการโรงเรียน ผดุงนารี
  ประธานสหวิทยาเขต 2
  0817398225
  2

  นาย สงกรานต์   อุดทารุณ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน แกดำวิทยาคาร
  0848878682
  3

  นาย บุญสงค์   อรรคฮาตสี
  ผู้อำนวยการโรงเรียน มิตรภาพ
  0899424682
  4

  นาย สำรวย   ทินพิษ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน เขวาใหญ่พิทยาสรรค์
  0819641580
  5

  นาย จงกล   เวียงสมุทร
  ผู้อำนวยการโรงเรียน กันทรวิชัย
  0898614431

  รายชื่อคณะกรรมการ สหวิทยาเขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  ลำดับ
  รูปภาพ
  ชื่อ - นามสกุล
  ตำแหน่ง
  ตำแหน่ง
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
  1

  นาย นิพนธ์   ยศดา
  ผู้อำนวยการโรงเรียน บรบือ
  ประธานสหวิทยาเขต 3
  0862233321
  2

  นาย สมาน   เรืองฤทธิ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน เหล่ายาววิทยาคาร
  0818713349
  3

  นาย ศักดา   สวัสดิ์สละ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน โนนแดงวิทยาคม
  0845145225
  4

  นาง พิศมัย   จำนงพิศ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน ยางวิทยาคม
  0894197884
  5

  นาย ธิติวัฒน์   พิไลวงศ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน โนนราษีวิทยา
  0898616108
  6

  นาย ประเทือง   พลเสนา
  ผู้อำนวยการโรงเรียน บรบือวิทยาคาร
  0899431862

  รายชื่อคณะกรรมการ สหวิทยาเขต 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  ลำดับ
  รูปภาพ
  ชื่อ - นามสกุล
  ตำแหน่ง
  ตำแหน่ง
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
  1

  นาย พิศิษฐ์   วรรณศรี
  ผู้อำนวยการโรงเรียน วาปีปทุม
  ประธานสหวิทยาเขต 4
  0860972317
  2

  นาย สำอางค์   จันทนนตรี
  ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองม่วงวิทยาคาร
  0862366051
  3

  นาย ไพทูล   พรมมากุล
  ผู้อำนวยการโรงเรียน ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
  0847919567
  4

  นาย เหรียญชัย   ม่วงคลา
  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชาพัฒนา
  0856488577
  5

  นาง บุญทัน   วัฒนศักดิ์สุรกุล
  ผู้อำนวยการโรงเรียน นาดูนประชาสรรพ์
  0818721790
  6

  นาย ประสิทธิ์   ชาญศิริ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
  0813801160

  รายชื่อคณะกรรมการ สหวิทยาเขต 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  ลำดับ
  รูปภาพ
  ชื่อ - นามสกุล
  ตำแหน่ง
  ตำแหน่ง
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
  1

  นาง ปราณี   รัตนธรรม
  ผู้อำนวยการโรงเรียน นาเชือกพิทยาสรรค์
  ประธานสหวิทยาเขต 5
  0810510928
  2

  นาย ไพรวัลย์   ผลชู
  ผู้อำนวยการโรงเรียน ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
  0818728019
  3

  นาย มนูญ   เพชรมีแก้ว
  ผู้อำนวยการโรงเรียน พยัคฆภูมิวิทยาคาร
  0850064665
  4

  นาย เชาว์วัศ   ปัดสำราญ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน นาภูพิทยาคม
  0885482095
  5

  นาย ประพันธ์   ขันโมลี
  ผู้อำนวยการโรงเรียน มัธยมยางสีสุราช
  0878590787

  รายชื่อคณะกรรมการ สหวิทยาเขต 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  ลำดับ
  รูปภาพ
  ชื่อ - นามสกุล
  ตำแหน่ง
  ตำแหน่ง
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
  1

  นาย พงษศักดิ์   ถวิลไพร
  ผู้อำนวยการโรงเรียน โกสุมวิทยาสรรค์
  ประธานสหวิทยาเขต 6
  0818721439
  2

  นาย สมทรัพย์   ภูโสดา
  ผู้อำนวยการโรงเรียน เขวาไร่ศึกษา
  0817998319
  3

  นาย จิระศักดิ์   ปราณีนิจ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน เขื่อนพิทยาสรรค์
  0847919151
  4

  นาย เอกลักษณ์   บุญท้าว
  ผู้อำนวยการโรงเรียน โพนงามพิทยานุกูล
  0883278838
  5

  นาย ธงชัย   หมื่นสา
  ผู้อำนวยการโรงเรียน วังยาวศึกษาวิทย์
  0872200098
  6

  นาย ทรงรัตน์   ธนมาลาพงศ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน เชียงยืนพิทยาคม
  0817994338
  7

   
  ผู้อำนวยการโรงเรียน กู่ทองพิทยาคม
  8

  นาย พีรนนท์   เหล่าสมบัติ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่นชมพิทยาคาร
  0856933448

   

  กลับหน้าหลัก...

   
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)