สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
 • ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่

  รายชื่อคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  ลำดับ
  รูปภาพ
  ชื่อ - นามสกุล
  ตำแหน่ง
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
  1

  นาง ชนิสรา   ดวงบุบผา
  ประธานคณะกรรมการ
  0817083021
  2

  นาง อ่างทอง   บุญเสริม
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  0816012254
  3

  นาย ประเทือง   พลเสนา
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  0899431862
  4

  นาย พีรนนท์   เหล่าสมบัติ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  0856933448
  5

  นาย ไพรวัลย์   ผลชู
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  0818728019
  6

  นาย ปรีชา   จันทราช
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  0817293134
  7

  นาย ประสิทธิ์   ชาญศิริ
  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
  0813801160
  8

  นาย ปัญญา   ประวรรณะ
  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  0872159322
  9

  นาย อุทิน   นิติการต์การุณ
  กรรมการและเลขานุการ
  0935695915

   

  กลับหน้าหลัก...

   
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)