สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
 • ก.พ.ท. เขตพื้นที่

  รายชื่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  ลำดับ
  รูปภาพ
  ชื่อ - นามสกุล
  ตำแหน่ง
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
  1

  นาย รังสรรค์   เพียรอดวงษ์
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  0819655854
  2

  นาย บุญสงค์   อรรคฮาตสี
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  0899424682
  3

  นาย สมาน   ศรีสะอาด
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  0899443144
  4

  นาย เชาว์วัศ   ปัดสำราญ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  0885482095
  5

  นาง สมพร   เมตตาริกานนท์
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  0818497173
  6

  นาย เรืองยศ   ไชยศึก
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  0813912328
  7

  พ.ต.อ. อุดมศักดิ์   เปลี่ยนขำ
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
  0814177458
  8

  นาย มีศิลป์   ชินภักดี
  กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา
  0817398225
  9

  นาย ภักดีชน   ศรีปัจฉิม
  กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน
  0892750533
  10

  นาย สุวรรณ   นนสีลาด
  กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน
  0933200202
  11

  ผ.ศ. สุรทิน   นาราภิรมย์
  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  0818731563
  12

  นาย บุญเสริม   ตาละซอน
  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  0898433191
  13

  นาย นัฐพงษ์   วงชารี
  กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู
  0981694919
  14

  นาย วิทยา   ญาณสิทธิ์
  กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู
  0850030323
  15

  นาง ชนิสรา   ดวงบุบผา
  กรรมการและเลขานุการ
  0817083021

   

  กลับหน้าหลัก...

   
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)