สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
 • ภาพกิจกรรมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

       โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ได้จัดให้มีการตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2560

       วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ เข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน \\\"คีตราชัน ลูกของพ่อ\\\"

       โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 66 ระดับภาค

       กีฬาภายในโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 2559

       ค่ายคณิตศาสตร์ระดับมัธยมต้น

       โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

       ประเมินพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบรบือ

       โครงการอบรมพัฒนาสื่อ DLIT บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบรบือ

       มหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาต้านยาเสพติด โรงเรียนบรบือ

       การทำปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามของนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนบรบือ

       วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนบรบือ

       ค่ายนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์ โรงเรียนบรบือ

       กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ โรงเรียนบรบือ

       กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2559 โรงเรียนบรบือ

       โรงเรียนบรบือจัดกิจกรรมเนื่องในมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

       โรงเรียนบรบือ รับการประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

       ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบรบือร่วมบริจาคโลหิต

       โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ต้านยาเสพติด ประจำปี 2559

       โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งรายการ \\\"ศึกปีกหมุนประลองทักษะ\\\" (Mini Quad Copter) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

       \\\\\\\"ศึกปีกหมุนประลองทักษะ (ยกเลิกการอนุมัติ)

       โครงการลูกเสือ-เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์

       โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

       โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ร่วมกิจกรรมมวันต่อต้านยาเสพติด

       โครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนบรบือ ปีการศึกษา 2559

       โรงเรียนบรบือจัดกิจกรรมเข้าค่ายปรับพื้นฐานทางการเรียนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559

       โรงเรียนบรบือจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559

       โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม รับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ที่ 5 จาก สพม.26

       เปิดโลกโครงงาน

       อบรมใช้โปรแกรมSGS ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

       การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้และพัฒนาแบบทดสอบคู่ขนาน โรงเรียนบรบือ

       โรงเรียนบรบือ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเฝ้าระวังปัญหาการเรียน

       กิจกรรมวันแม่ 2558 โรงเรียนบรบือ

       สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบรบือ

       พิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอล 7 คน โรงเรียนบรบือ

       การนิเทศติดตามโรงเรียนในฝันยั่งยืน โรงเรียนบรบือ

       โครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนบรบือ

       กิจกรรมออกกำลังกาย โรงเรียนบรบือ

       โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ จัดกิจกรรม \\\" 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ\\\"

       กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

       กิจกรรมโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ทำบุญตักบาตร วันอาสฬหบูชาและอัญเชิญพระพุทธสัมฤทธิพรขึ้นประดิษฐานบนมณฑบ

       ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2558

       กิจกรรมเนื่องในวันลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนบรบือ

       การอบรมเชิงปฏิบัติการเติมเต็มความรู้สู่การวิจัย

       วันสุนทรภู่ โรงเรียนบรบือ

  กลับหน้าหลัก...

   
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)