สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)

ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
 
ดาวน์โหลด (Download) แบบฟอร์มต่าง ๆ กลุ่มนโยบายและแผน
ลำดับ
รายการ
คลิก
ประเภท
ดาวน์โหลด
1
แบบบันทึกภาคสนาม การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 5 เร่งรัดวินัยเข้มแข็ง วิชาการเข้มข้น บนความพอเพียง ปีงบประมาณ 2559
338
2
โปรแกรม ปร. 4-5-6
386
3
แบบบันทึกภาคสนามการติดตามฯกลยุทธ์ที่5 เร่งรัดวินัยเข้มแข็ง วิชาการเข้มข้น บนความพอเพียง
577
4
ตัวอย่างแบบฟอร์มและการทำรายการประมาณราคา
786
5
แบบฟอร์มที่ 1 รายการประมาณราคา
654
6
กรอบรายการและราคา/คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามโครงการ SP2 แบบเลือกซื้อ (Shopping List) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เล่มที่ 1_3 (1 ก.พ. 2556)
1901
7
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2556
1540
8
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2556
1691
9
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สพฐ. ปี พ.ศ. 2555
1754
10
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ราคามาตรฐานกลาง สพฐ. ปี พ.ศ. 2555
3
11
รายการประมาณราคาปีงบประมาณ2556
1

ดาวน์โหลด (Download) แบบฟอร์มต่าง ๆ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ลำดับ
รายการ
คลิก
ประเภท
ดาวน์โหลด
1
แบบฟอร์มค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
930
2
บันทึกขอดำเนินการและเบิก-จ่ายเงินตามโครงการ
1072
3
แบบฟอร์มการยืมเงินราชการ
1256
4
แบบสัญญาการยืมเงิน (8500)
902
5
แบบขอรับหนังสือบำเหน็จค้ำประกัน
658
6
แบบขอเพิ่มข้อมูลภาครัฐ
777
7
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (6006)
760
8
แบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล (7131)
1009
9
แบบใบเบิกค่าการศึกษาของบุตร (7223)
917
10
แบบเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ
1387

ดาวน์โหลด (Download) แบบฟอร์มต่าง ๆ กลุ่มอำนวยการ
ลำดับ
รายการ
คลิก
ประเภท
ดาวน์โหลด
1
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการ
686
2
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ
3209
3
ขอหนังสือรับรองเงินเดือน
519

ดาวน์โหลด (Download) แบบฟอร์มต่าง ๆ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ลำดับ
รายการ
คลิก
ประเภท
ดาวน์โหลด
1
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน-ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
451
2
แนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนชื่อ หนังสือนำส่ง ใบลาต่างๆ
325
3
แบบคำขอหนังสือรับรอง
266
4
แบบขอเพิ่มวุฒิใน ก.พ.7
512
5
แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล ในทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7
385
6
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
341
7
บันทึกยืม กพ.7
435
8
แบบคำขอใช้วุฒิปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง และปรับอัตราเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
756
9
แบบคำขอประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณา การปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำ
410

ดาวน์โหลด (Download) แบบฟอร์มต่าง ๆ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ลำดับ
รายการ
คลิก
ประเภท
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด (Download) แบบฟอร์มต่าง ๆ หน่วยตรวจสอบภายใน
ลำดับ
รายการ
คลิก
ประเภท
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด (Download) แบบฟอร์มต่าง ๆ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา
ลำดับ
รายการ
คลิก
ประเภท
ดาวน์โหลด

     
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)