สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
 • ติดต่อเรา :

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)

  ถนนเลี่ยงเมือง มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง
  จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
  หมายเลขโทรศัพท์
  หมายเลขโทรสาร
  website : http://www.ses26.go.th

  กลุ่มอำนวยการ
  หมายเลขโทรศัพท์ : 043777987
  หมายเลขโทรสาร : 043777987
  มือถือกลุ่ม :  
  website :
  e-mail :

  กลุ่มนโยบายและแผน
  หมายเลขโทรศัพท์ :
  หมายเลขโทรสาร :
  มือถือกลุ่ม : 0943749293
  website :
  e-mail :

  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  หมายเลขโทรศัพท์ :
  หมายเลขโทรสาร :
  มือถือกลุ่ม :  0834198147
  website :
  e-mail :

  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  หมายเลขโทรศัพท์ :
  หมายเลขโทรสาร :
  มือถือกลุ่ม :  0956715885
  website :
  e-mail :

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  หมายเลขโทรศัพท์ :
  หมายเลขโทรสาร :
  มือถือกลุ่ม :  0956457575
  website :
  e-mail :

  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประมวลผลการจัดการศึกษา
  หมายเลขโทรศัพท์ :
  หมายเลขโทรสาร :
  มือถือกลุ่ม :  
  website :
  e-mail :

  กลับหน้าหลัก...

   
 • นางชนิสรา ดวงบุบผา
  ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

  ประวัติ

สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)