สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
 • กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26


  นายอุทิน  นิติกานต์การุณ
  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  0817174310


  นายสัมภาษณ์  คำผุย
  ศึกษานิเทศก์
  0817682198

  นายไวรัช  ตะวัน
  ศึกษานิเทศก์
  0850050615

  นางนวพรรดิ  นามพุทธา
  ศึกษานิเทศก์
  0817695828

  นางรพีพรรณ  ปางทอง
  ศึกษานิเทศก์
  0810494263

  นางสาวเอมอร  จันทนนตรี
  ศึกษานิเทศก์
  0899196322

  นางวราภรณ์  คชโคตร
  ศึกษานิเทศก์
  0911462459

  นางสาวฐิตารีย์  วิลัยเลิศ
  ศึกษานิเทศก์
  0856089955

  นายอภิชาต  เข็มพิลา
  ศึกษานิเทศก์
  0892749575

  นางสาวชลธิชา  การถาง
  เจ้าพนักงานธุรการ
  0861698788

   

  กลับหน้าหลัก...

   
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)