สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
 • กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26


  นายภิรมย์  ภูชมศรี
  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
  0813204400


  นางสาวพิกุล  ไชยแสน
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  0862195519

  นายปกรณ์  ชิณสิทธิ์
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  0866120155

  นายวิทยา  ศรีพันชาติ
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  0892886454

  นางสาวสุกัลยา  ปาสาบุตร
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  0895240790

  นางสาวจรรยา  สีแก้ว
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  0854550777

  นายกุศล  ภูนบทอง
  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  0850087566

   

  กลับหน้าหลัก...

   
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)