สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26


  นายสุดใจ  สุปัญบุตร
  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  0817175635


  นางชุติมา  นามศรีอุ่น
  นักวิชาการศึกษา
  0811172622

  นางสาวไพลิน  ภูมิวัน
  นักวิชาการศึกษา
  0819599808

  นางสาวอรทัย  บุพโชติ
  นักวิชาการศึกษา
  0933279919

  นางสาวกรรณิการ์  ศิริหลวง
  เจ้าพนักงานธุรการ
  0879277231

  นางสาวเยาวลักษณ์  นพนิยม
  นักวิชาการศึกษา
  0910613124

  นายอนิวัฒน์  บัวผาย
  นักวิชาการศึกษา
  0897137377

  นายกันตินันท์  ฉิมพลี
  ลูกจ้างชั่วคราว
  0908464517

   

  กลับหน้าหลัก...

   
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)