สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
 • กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26


  นางบุญชู  โคตรบรรเทา
  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
  0872362596


  นางขันทอง  พิมพ์แสนศรี
  นักจัดการงานทั่วไป
  0813206859

  นางนิภาพร  อาจนนลา
  นักจัดการงานทั่วไป
  0895763748

  นางอุษามณี  เหล่าอรรคะ
  เจ้าพนักงานธุรการ
  0847430828

  นายบรรณรัตน์  บรรยง
  พนักงานขับรถยนต์
  0896178397

  นายสุปัน  บุญไสย์
  พนักงานขับรถยนต์
  0827383395

  นายชัยยะ  จะรัมย์
  เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
  0868142634

  นางจรรยา  อุปรีศรี
  แม่บ้าน
  0807544871

  นางสร้อยเพชร  โสมา
  แม่บ้าน
  0857431586

  นายสมศักดิ์  สุนทรโรจน์
  ยามรักษาการ

  นางวรรณภา  ดวงสุพรรณ
  นักประชาสัมพันธ์
  0888725892

   

  กลับหน้าหลัก...

   
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)