สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
 • รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

  รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  ลำดับ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  รองผู้อำนวยการ คนที่ 1
  รองผู้อำนวยการ คนที่ 2
  รองผู้อำนวยการ คนที่ 3
  รองผู้อำนวยการ คนที่ 4
  1

  นาย เกษม   ไชยรัตน์
  ผอ.ร.ร.สารคามพิทยาคม
  มือถือ 0819741851

  นายทองคำ ชาญศึก
  รอง ผอ.ร.ร. สารคามพิทยาคม
  มือถือ 0857488765

  นายสุพจน์ พลหาญ
  รอง ผอ.ร.ร. สารคามพิทยาคม
  มือถือ 0857489876

  นายอนิรุทธ์ สุนทร
  รอง ผอ.ร.ร. สารคามพิทยาคม
  มือถือ 0895693559

  นางเบญจพร พลเสนา
  รอง ผอ.ร.ร. สารคามพิทยาคม
  มือถือ 0857413131
  2

  นาย มีศิลป์   ชินภักดี
  ผอ.ร.ร.ผดุงนารี
  มือถือ 0817398225

  นายปรีชา จันทราช
  รอง ผอ.ร.ร. ผดุงนารี
  มือถือ 0817293134

  นายภักดี เอื้อราษฎร์
  รอง ผอ.ร.ร. ผดุงนารี
  มือถือ 0846001203

  นายนิคม วิทาโน
  รอง ผอ.ร.ร. ผดุงนารี
  มือถือ 0898403804

  นายวิทูลย์ สืบศรี
  รอง ผอ.ร.ร. ผดุงนารี
  มือถือ 0807673919
  3

  นาย กษม   บุญบรรจง
  ผอ.ร.ร.มหาวิชานุกูล
  มือถือ 0819641492

  นางสุมาลี สุขรัตน์
  รอง ผอ.ร.ร. มหาวิชานุกูล
  มือถือ 0845170581
  4

  นาย บัณฑิต   วิเท่ห์
  ผอ.ร.ร.มหาชัยพิทยาคาร
  มือถือ 0819647339

  นายธนัฐ มาตชรา
  รอง ผอ.ร.ร. มหาชัยพิทยาคาร
  มือถือ 0933837978
  5

  นาย สงกรานต์   อุดทารุณ
  ผอ.ร.ร.แกดำวิทยาคาร
  มือถือ 0848878682
  6

  นาย บุญสงค์   อรรคฮาตสี
  ผอ.ร.ร.มิตรภาพ
  มือถือ 0899424682

  นายมงคล แก้วหาญ
  รอง ผอ.ร.ร. มิตรภาพ
  มือถือ 0892089952
  7

  นาย พงษศักดิ์   ถวิลไพร
  ผอ.ร.ร.โกสุมวิทยาสรรค์
  มือถือ 0818721439

  นายเรืองยศ วิชัย
  รอง ผอ.ร.ร. โกสุมวิทยาสรรค์
  มือถือ 0811845945

  นายกิตติศักดิ์ สิทธิจันทร์เสน
  รอง ผอ.ร.ร. โกสุมวิทยาสรรค์
  มือถือ 0847920146

  นางเยาวภา ดำเนตร
  รอง ผอ.ร.ร. โกสุมวิทยาสรรค์
  มือถือ 0862267592

  นางวาทินี ทองอาสน์
  รอง ผอ.ร.ร. โกสุมวิทยาสรรค์
  มือถือ
  8

  นาย สมทรัพย์   ภูโสดา
  ผอ.ร.ร.เขวาไร่ศึกษา
  มือถือ 0817998319

  นายศรชัย แก้วสุสวรรณ
  รอง ผอ.ร.ร. เขวาไร่ศึกษา
  มือถือ 0827359647

  นางลักษณ์มณี แสงสุพิน
  รอง ผอ.ร.ร. เขวาไร่ศึกษา
  มือถือ 0846001489
  9

  นาย จิระศักดิ์   ปราณีนิจ
  ผอ.ร.ร.เขื่อนพิทยาสรรค์
  มือถือ 0847919151
  10

  นาย เอกลักษณ์   บุญท้าว
  ผอ.ร.ร.โพนงามพิทยานุกูล
  มือถือ 0883278838
  11

  นาย ธงชัย   หมื่นสา
  ผอ.ร.ร.วังยาวศึกษาวิทย์
  มือถือ 0872200098
  12

  นาย สำรวย   ทินพิษ
  ผอ.ร.ร.เขวาใหญ่พิทยาสรรค์
  มือถือ 0819641580
  13

  นาย จงกล   เวียงสมุทร
  ผอ.ร.ร.กันทรวิชัย
  มือถือ 0898614431

  นายจำรัส หรรษาวงศ์
  รอง ผอ.ร.ร. กันทรวิชัย
  มือถือ 0862369559

  นายอัครกฤษ อรัญชัย
  รอง ผอ.ร.ร. กันทรวิชัย
  มือถือ 0810558917

  นางสาวธนาวดี แสนพินิจ
  รอง ผอ.ร.ร. กันทรวิชัย
  มือถือ 0872666065
  14

  นาย ทรงรัตน์   ธนมาลาพงศ์
  ผอ.ร.ร.เชียงยืนพิทยาคม
  มือถือ 0817994338

  นายธีระพงษ์ นามเชียงใต้
  รอง ผอ.ร.ร. เชียงยืนพิทยาคม
  มือถือ 0877229008

  นายสมบัติ เอื้อกิจ
  รอง ผอ.ร.ร. เชียงยืนพิทยาคม
  มือถือ 0814716459

  นายบรรจง ลาสุนนท์
  รอง ผอ.ร.ร. เชียงยืนพิทยาคม
  มือถือ 0803559923
  15

   
  ผอ.ร.ร.กู่ทองพิทยาคม
  มือถือ
  16

   
  ผอ.ร.ร.กุดรังประชาสรรค์
  มือถือ
  17

  นาย เทพโกศล   มูลไธสง
  ผอ.ร.ร.นาโพธิ์พิทยาสรรพ์
  มือถือ 0895692614

  นายศิริเขต เดชหามาตย์
  รอง ผอ.ร.ร. นาโพธิ์พิทยาสรรพ์
  มือถือ 08
  18

  นาย พีรนนท์   เหล่าสมบัติ
  ผอ.ร.ร.ชื่นชมพิทยาคาร
  มือถือ 0856933448

  นายมนัส เมืองมัจฉา
  รอง ผอ.ร.ร. ชื่นชมพิทยาคาร
  มือถือ 0832816966
  19

  นาย นิพนธ์   ยศดา
  ผอ.ร.ร.บรบือ
  มือถือ 0862233321

  นางศิริพร พิมลทีป
  รอง ผอ.ร.ร. บรบือ
  มือถือ 0857479878

  นายรณกฤต รินทะชัย
  รอง ผอ.ร.ร. บรบือ
  มือถือ 0853241621

  นายปริญญา จันทะคาม
  รอง ผอ.ร.ร. บรบือ
  มือถือ 0878795639

  นางจารุรัชต์ แสงมหาไชย
  รอง ผอ.ร.ร. บรบือ
  มือถือ 0895700058
  20

  นาย สมาน   เรืองฤทธิ์
  ผอ.ร.ร.เหล่ายาววิทยาคาร
  มือถือ 0818713349

  นายชารี ทอดแสน
  รอง ผอ.ร.ร. เหล่ายาววิทยาคาร
  มือถือ 0878043065
  21

  นาย ศักดา   สวัสดิ์สละ
  ผอ.ร.ร.โนนแดงวิทยาคม
  มือถือ 0845145225
  22

  นาง พิศมัย   จำนงพิศ
  ผอ.ร.ร.ยางวิทยาคม
  มือถือ 0894197884
  23

  นาย ธิติวัฒน์   พิไลวงศ์
  ผอ.ร.ร.โนนราษีวิทยา
  มือถือ 0898616108
  24

  นาย สำอางค์   จันทนนตรี
  ผอ.ร.ร.หนองม่วงวิทยาคาร
  มือถือ 0862366051
  25

  นาย ประเทือง   พลเสนา
  ผอ.ร.ร.บรบือวิทยาคาร
  มือถือ 0899431862

  นางพรละเอียด ดวงกลาง
  รอง ผอ.ร.ร. บรบือวิทยาคาร
  มือถือ 0866452818

  นายมนูญ บุญไชย
  รอง ผอ.ร.ร. บรบือวิทยาคาร
  มือถือ 0868549487

  นายอาวุธ เครือแดง
  รอง ผอ.ร.ร. บรบือวิทยาคาร
  มือถือ 0898402022

  นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา
  รอง ผอ.ร.ร. บรบือวิทยาคาร
  มือถือ 0914199517
  26

  นาง ปราณี   รัตนธรรม
  ผอ.ร.ร.นาเชือกพิทยาสรรค์
  มือถือ 0810510928

  นายโกสินทร์ โคตรสุมาตย์
  รอง ผอ.ร.ร. นาเชือกพิทยาสรรค์
  มือถือ 0872204433

  นายบัณฑิต ฤทธิ์ศรี
  รอง ผอ.ร.ร. นาเชือกพิทยาสรรค์
  มือถือ 0887289551

  นายอดิศักดิ์ นนทะสี
  รอง ผอ.ร.ร. นาเชือกพิทยาสรรค์
  มือถือ 0833377272
  27

  นาย ไพรวัลย์   ผลชู
  ผอ.ร.ร.ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
  มือถือ 0818728019

  นายปรีชา จันทรเสนา
  รอง ผอ.ร.ร. ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
  มือถือ 0885497115
  28

  นาย มนูญ   เพชรมีแก้ว
  ผอ.ร.ร.พยัคฆภูมิวิทยาคาร
  มือถือ 0850064665

  นายทวี มูลพานิช
  รอง ผอ.ร.ร. พยัคฆภูมิวิทยาคาร
  มือถือ 0836792445

  นายไพศาล ภูวงศ์วนันท์
  รอง ผอ.ร.ร. พยัคฆภูมิวิทยาคาร
  มือถือ 0883293828

  นายสมชาย ยมรัตน์
  รอง ผอ.ร.ร. พยัคฆภูมิวิทยาคาร
  มือถือ 0862501786

  นายนิคม ปักกาเวสา
  รอง ผอ.ร.ร. พยัคฆภูมิวิทยาคาร
  มือถือ 0878535011
  29

  นาย พิศิษฐ์   วรรณศรี
  ผอ.ร.ร.วาปีปทุม
  มือถือ 0860972317

  นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภา
  รอง ผอ.ร.ร. วาปีปทุม
  มือถือ 0807642540

  ร.อ.สุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์
  รอง ผอ.ร.ร. วาปีปทุม
  มือถือ 0817297096

  นางนิตยปภา จันทะปัสสา
  รอง ผอ.ร.ร. วาปีปทุม
  มือถือ 0818717013
  30

  นาย ไพทูล   พรมมากุล
  ผอ.ร.ร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
  มือถือ 0847919567

  นายถนอม ทองภูธรณ์
  รอง ผอ.ร.ร. ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
  มือถือ 0819659715
  31

  นาย เหรียญชัย   ม่วงคลา
  ผอ.ร.ร.ประชาพัฒนา
  มือถือ 0856488577
  32

  นาง บุญทัน   วัฒนศักดิ์สุรกุล
  ผอ.ร.ร.นาดูนประชาสรรพ์
  มือถือ 0818721790

  นายวนัส พรมสว่าง
  รอง ผอ.ร.ร. นาดูนประชาสรรพ์
  มือถือ 0892782519

  นายวัชรินทร์ ติดวงษา
  รอง ผอ.ร.ร. นาดูนประชาสรรพ์
  มือถือ 0831474508

  นางนุชจรินทร์ สัตย์สุขยิ่ง
  รอง ผอ.ร.ร. นาดูนประชาสรรพ์
  มือถือ 0807632540
  33

  นาย ประสิทธิ์   ชาญศิริ
  ผอ.ร.ร.ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
  มือถือ 0813801160

  นายเฉลิมชัย สืบสุนทร
  รอง ผอ.ร.ร. ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
  มือถือ 0833454610
  34

  นาย เชาว์วัศ   ปัดสำราญ
  ผอ.ร.ร.นาภูพิทยาคม
  มือถือ 0885482095

  นายประเสริฐ อินทะมนต์
  รอง ผอ.ร.ร. นาภูพิทยาคม
  มือถือ 09
  35

  นาย ประพันธ์   ขันโมลี
  ผอ.ร.ร.มัธยมยางสีสุราช
  มือถือ 0878590787

  นายโชคชัย แสงสว่าง
  รอง ผอ.ร.ร. มัธยมยางสีสุราช
  มือถือ 06

  กลับหน้าหลัก...

   
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)