สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
 • คณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา

  รายชื่อคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
  ลำดับ
  รูปภาพ
  ชื่อ - นามสกุล
  ตำแหน่ง
  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
  1

  นาง ชนิสรา   ดวงบุบผา
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  0817083021
  2

  นาย อภิสิทธิ์   ศรีดาพรหม
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  0844285302
  3

  นาย องอาจ   เทียมกลาง
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  0815446585
  4

  นาง บุญชู   โคตรบรรเทา
  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
  0872362596
  5

  นาง กุสุมา   โอษะคลัง
  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
  0899375879
  6

  นาย ภิรมย์   ภูชมศรี
  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
  0813204400
  7

  นาย สุดใจ   สุปัญบุตร
  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  0817175635
  8

  นาย อุทิน   นิติกานต์การุณ
  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  0817174310
  9

  นาง วราลักษณ์   บุษบง
  นักวิชาการศึกษาชำนาญพิเศษ
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  0896238039
  10

  นาง ปริยากร   บุญจันทร์
  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
  0837850701

   

  กลับหน้าหลัก...

   
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)